Sorternes oprindelse

I kraft af Danmarks centrale beliggenhed i Nordeuropa og den interesse, der fra langt tilbage i tiden har været her i landet for frugtavl og andet havebrug, har vi tidligt fået mange frugtsorter indført til landet.

I "Den Kongelige Frugttræplanteskole" i Odense havde man allerede i 1795 ikke mindre end 102 æblesorter, 59 pæresorter og 43 blommesorter.

Indførelsen af udenlandske sorter har været grundlæggende for den danske frugtavl, og den har stået på fra omkring det 12. århundredes begyndelse.

Klostrene har givetvis spillet en stor rolle i denne forbindelse, men det kan ikke efterprøves med sikkerhed. Dog kan det fastslås at "Ringkloster Kammerjunker"-æblet er indført hertil af munkene. Slotte og herregårde har spillet en tilsvarende rolle. Vi har været internationalt orienteret med hensyn til frugtsorter, og vore planteskoler har draget omsorg for, at fremmede sorter er taget i formering og blevet udbudt her i landet. Mathiesens Planteskole i Korsør udbød i sit katalog i 1922 ikke mindre end 198 ænlesorter og 89 pæresorter.

I årene mellem 1750 og 1850 var der stor interesse for oprettelse af frugttræplanteskoler, såvel statslige som amatørmæssige. Adskellige præster anlagde planteskoler af sidste kategori. De nødvendige grundstammer til at pode på måtte fremskaffes ved udsæd af kerner fra forhåndenværende ægte og vilde træer. Blev ikke alle grundstammerne til podede træer, kunne de blive til nye sorter, som det sikkert ofte er sket. En præst, der mere end nogen anden gjorde en indsats på dette område var Hans Bjerregaard (1766-1860). Han var præst i Hjermind ved Bjerringbro i Viborg og blev for sin fortjenstfulde virksomhed udnævnt til konsistorialråd.

C. Matthiesen skriver, at de danske sorter som regel ar fremkommet ad tilfældighedens vej. Man har spist et godt æble og sået kerner af det i en urtepotte for senere at plante det lille træ ud i haven. Mange sorter som har personnavne er fremkommet på denne måde. Som moderfrugter er ofte anvendt Gråsten, Flaskeæble og Pigeon. Andre sorter er fremkommet endnu mere tilfældigt: Der er kastet et kærnehus i en vejgrøft, og et træ er vokset frem. Der kan også være tale om, at en grundstamme, hvor podningen har slået fejl, har vist sig at blive til en værdifuld sort. Der er næppe i mange tilfælde foretaget en bevidst krydsning mellem 2 sorter.

I forbindelse med Anton Pedersens pomologiske værk "Danmarks Frugtsorter" kreerede Ellen Backe en lang række akvareller.  

Annas Æble Peter Hansens Æble